Yritysten, yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuoltona toimii Uudenmaan Työterveys Oy, löydät heidät osoitteesta https://uudenmaantyoterveys.fi

TERVEYSTARKASTUKSET TYÖELÄMÄSSÄ

TERVEYSTARKASTUKSET TYÖELÄMÄSSÄ

Terveystarkastuksia tehdään työelämässä erilaisin perustein. Vuosittain päivitettävässä työnantajan työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa on kirjattuna terveystarkastukset perusteineen. Terveystarpeen määrittely perustuu työpaikkaselvitykseen. Terveystarkastuksilla pyritään tukemaan työntekijöiden terveyttä ja työssä selviytymistä. 

Osana terveystarkastuksia voidaan kartoittaa työntekijöiden terveydentilaa, työkykyä ja niihin liittyviä riskejä sähköisten kyselylomakkeiden avulla. Sähköiseen terveyskyselyyn vastaamisen jälkeen työntekijä saa palautteen kyselystä. Kyselyn tulosten perusteella työterveyshuolto voi tarvittaessa kutsua työntekijän henkilökohtaiseen tapaamiseen.            

Videoyhteydellä voidaan tehdä terveystarkastus silloin, kun tarkastus ei edellytä henkilön fyysistä tutkimusta, näytteen ottoa tai testien tekemistä vastaanotolla. Mikäli tarkastuksessa ilmenee tarve tapaamiselle tai henkilö itse haluaa tätä, tapaaminen aina järjestetään.

Terveystarkastukset voidaan jakaa tarpeen perusteella neljään pääryhmään:

1) työn aiheuttaman terveydellisen vaaran vuoksi

2) työstä johtuvien terveydellisen vaatimusten vuoksi

3) erityisalojen turvallisuusperusteisesti (esim. turvallisuus- ja liikenneammatit)

4) terveyden ja työkyvyn seuraamiseksi, ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Kohdissa 1–3 tarkastuksiin osallistuminen on säädetty laissa, kohta 4 on ns. vapaaehtoisia terveystarkastuksia.

Terveystarkastusten tavoitteena on:

1) työperäisten sairauksien oireiden tunnistaminen ja ennaltaehkäisy

2) terveyden, työ- ja toimintakyvyn arviointi, seuranta, ylläpitäminen ja edistäminen sekä terveyteen vaikuttavien tekijöiden seuranta

3) tietojen hankkiminen työstä, työolosuhteista ja työyhteisön toimivuudesta

4) tietojen antaminen työhön liittyvistä terveysvaaroista ja -haitoista, sekä ohjaus terveellisiin ja turvallisiin työtapoihin

5) mahdollisimman varhainen tarpeellisen hoidon ja kuntoutustarpeen selvittäminen sekä hoitoon ja kuntoutukseen ohjaaminen. 

Lähteet: STM, Työterveyshuoltolaki. Opas työterveyshuoltolain soveltajille ja Työterveyslaitos.